0909 555 888, (+84-28) 626 35 888 info@ebm.com.vn

Văn phòng tại Châu Âu, số 7C đường Nadrzeczna, 05-552 Wolka Kosowska, Ba Lan, là nơi chịu trách nhiệm về việc cung cấp vật tư, máy móc thiết bị, tư vấn kỹ thuật mới của EBM. Đây cũng là nơi EBM làm việc với các đối tác nước ngoài tại Châu Âu.